کیت کلرسنج*کیت کلروپی اچ


کیت کلرسنج

کیت کلرسنج , کیت سنجش کلروپی اچ

کیت اندازه گیری کلرو پی اچ از کمپانیهایی معتبراروپایی:

کیت کلرسنج پالین تست انگلستان palintest

کیت کلرسنج از کمپانی لاویباند آلمانlovibond

کیت کلرسنج ایرانی همراه باقرص

کیت کلرسنج ایرانی همراه با پودردی پی دی

کیت کلرسنج قطره ای که تولیدداخل می باشد

کیتهای اندازه گیری کلردارای تعدادهای مختلفی قرص دی پی دی و قرص پی اچ می باشند

در داخل بسته کیت کلرسنج پالین تست تعداد40عددقرص موجود می باشد که 20عددآن برای دی پی دی یا اندازه گیری کلر آزاد

می باشد و 20عدددیگر برای اندازه گیری پی اچ می باشد دقت کیت کلرسنج پالین تست palintest برابر0.1ppm می باشدو رنج آن

از0.1 تا 6ppm می باشد

کیت کلرسنج لاویباندlovibond  دارای دو مدل و دو رنج مختلف می باشد

یکی از کیتها از رنج 0.1 تا 3ppm و دیگری تا 6ppm می باشد کیت کلرلاویباند نیزدارای 40عددقرص در هربسته می باشد

کیتهای دیگر نیز دارای همین مشخصات بوده و آماده ارائه به شما عزیزان می باشد

در ضمن قرص دی پی دی وانdpd1 جهت اندازه گیری کلرآزاد و قرص دی پی دی تریdpd3جهت اندازه گیری کلرتوتال و قرص فنول

رد یا قرص پی اچ phنیز در این شرکت موجود و آماده تحویل در هرتعدادی می باشد

قرص دی پی دی dpd palintestپالین تست جهت استفاده درکیت کلرسنج پالین تست

قرص دی پی دی لاویباند جهت استفاده در کیت کلر لاویباند

قرص پی اچ پالین تست جهت استفاده در کیت کلرو پی اچ پالین تست palintestانگلستان

قرص پی اچ لاویباند جهت استفاده در کیت کلرلاویباند lovibond

 کیتهای دیگری ماندد کیت نیترات و نیتریت

کیت آمونیاک موجوددر آب

قیمت کیت کلر سنج به روش قرص دی پی دی

فروش قرص دی پی دی

قرص دی پی دی برای کیت کلر


کیت سنجش میزان کلرموجوددرآب آشامیدنی

کیت سنجش مقدارکلرموجوددرآب استخری

قیمت کیت کلرسنج قرصی پالین تست انگلستان

قیمت کیت کلرسنج ازکمپانی لاویباندآلمان

فروش کیت کلرسنج پالین تست انگلستان به همراه چهل عدد قرص

فروش کیت کلرسنج آلمانی به همراه شصت عدد قرص

کیت اندازه گیری پی اچ آب استخری از کمپانی پالین  تست انگلستان

کیت اندازه گیری مقدارپی اچ آب آشامیدنی از کمپانی پالین تست انگلستان از رنج 6.8 تا 8.2ppm

قیمت کیت اندازه گیری کلروپی اچ قرصی ایرانی

قیمت کیت اندازه گیری کلروپی اچ قطره ای ایرانی

پودردی پی دی برای اندازه گیری مقدارکلربوسیله کیت کلرسنج

کیت کلرسنج پودری برای اندازه گیری مقدارکلربا پودرهای دی پی دی یک گرمی

پودر دی پی دی یک گرمی در بسته بندی 50عددی

پودر دی پی دی یک گرمی در بسته بندی 100عددی

نمایندگی فروش کیت کلرسنج پالین تست انگلستان

نمایندگی فروش کیت کلرسنج لاویباندآلمان در ایران 
  • جزئیات
  • دانلود

آلمانی

انگلیسی

ایرانی

قرصی

قطره ای

پودری