قرص دی پی دی


قرص دی پی دی

قرص دی پی دی در انواع مختلف وبرای اندازه گیری مقادبرمختلف کلرمی باشد
قرص دی پی دی وان برای اندازه گیری مقدار کلرآزاددرآب آشامیدنی و آب استخری
قرص دی پی دی تری برای اندازه گیری مقدارکلرتوتال و یا کلرکل و یا کلرباقیمانده
قرص دی پی دی فوربرای سنجش میزان کلرتوتال و همچنین مقدارازن موجوددرآب
قرص کلرسنجی و یا قرص دی پی دی ازکمپانی پالین تست انگلستان
قرص دی پی دی از کمپانی لاویباند آلمان
قرص دی پی دی از کمپانی واتر آی دی آلمان
قرص دی پی دی پالین تست در بسته های 250عددی
قرص دی پی دی لاویباند دربسته های 500عددی
قرص dpd واترآی دی در بسته های 500عددی
قرص دی پی دی وان دستگاهی پالین تست
قرص دی پی دی وان دستگاهی لاویباند برای دستگاه کلرسنج دیجیتال اسکوبا
قرص دی پی دی فورپالین تست برای دستگاه ازن مترپالین تست

کاربردقرص دی پی دی
قرص دی پی دی چیست؟
مواردمصرف قرص دی پی دی
قرصDPD


 
  • جزئیات
  • دانلود

قرص

ورق 10تایی

بسته 1000 تایی

آمریکایی