دستگاه تست آردyucebas
دستگاه تست آرد شرکت yucebas یوجه باش، دستگاهی است که جهت تعیین ویژگی های رلوژیکی خمیر مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات مهمی در رابطه با ویژگی های نان شدن آرد ارائه می نماید. در این دستگاه مقاومتی که خمیر در حین ورزیدن نسبت به پالت های ورزنده از خود نشان می دهد و همچنین خطوط رسم شده در روی رایانه صنعتی موجود در روی دستگاه با استفاده از نرم افزار مخصوص، ثبت می شود. دستگاه به صورت مستقیم از روی رایانه صنعتی دارای صفحه اشاره ای موجود در روی دستگاه کنترل می شود. در روی دستگاه بورت شیشه ای وجود ندارد. این دستگاه دارای سیستم توزیع آب ویژه بوده و امور آبرسانی از روی رایانه صنعتی دارای صفحه اشاره ای موجود در روی دستگاه کنترل می شود. کلیه ویژگی های خمیر در روی رایانه صنعتی اندازه گیری، محاسبه و ثبت می شود.
 
مقادیر به دست آمده از دستگاه تست آرد
 
-          میزان جذب آب (%)،
-          مدت ورز آمدن خمیر (دقیقه)،
-          مقاومت خمیر (دقیقه)،
-          میزان نرم شدن (E.U.).
  • جزئیات
  • دانلود