• صفحه 9
 • پل تار

  پل تار

 • سری مقاومت روی پایه

  سری مقاومت روی پایه

 • تخته برآیند نیروها

  تخته برآیند نیروها

 • الکتروسکوپ ورقه ای مدرج

  الکتروسکوپ ورقه ای مدرج

 • تعمیرکوره آزمایشگاهی*

  تعمیرکوره آزمایشگاهی*

 • استریو میکروسکوپ 20و40برابر

  استریو میکروسکوپ 20و40برابر

 • ترازوی رطوبت سنج , ترازو رطوبت سنجIR

  ترازوی رطوبت سنج , ترازو رطوبت سنجIR

 • تعمیر ویسکوزیمتر* کالیبراسیون ویسکوزیمتر

  تعمیر ویسکوزیمتر* کالیبراسیون ویسکوزیمتر

 • استریو میکروسکوپ دیجیتال مانیتورینگ LCD 550

  استریو میکروسکوپ دیجیتال مانیتورینگ LCD 550

 • ترازوی یکصدهزارم گرم

  ترازوی یکصدهزارم گرم

 • استریومیکروسکوپ زومینگ - لوپ

  استریومیکروسکوپ زومینگ - لوپ

 • تست اندازه گیری کلر توتال و PH

  تست اندازه گیری کلر توتال و PH

 • میکروسکوپ E100نیکون ژاپن

  میکروسکوپ E100نیکون ژاپن

 • میکروسکوپ اینورت فازکنتراست

  میکروسکوپ اینورت فازکنتراست

 • کدورت سنج مدل 2020WE

  کدورت سنج مدل 2020WE

 • میکروسکوپ متالوگرافی ساخت استرالیا

  میکروسکوپ متالوگرافی ساخت استرالیا

 • کیت کمپراتوری اندازه گیری فسفات

  کیت کمپراتوری اندازه گیری فسفات

 • بمبوگونی -نمونه گیر گونی-بمبو نمونه برداری

  بمبوگونی -نمونه گیر گونی-بمبو نمونه برداری

 • کیت اندازه گیری نیترات ونیتریت

  کیت اندازه گیری نیترات ونیتریت

 • تست استخری

  تست استخری