• صفحه 7
 • جک آزمایشگاهی

  جک آزمایشگاهی

 • سرپیچ و کلید با پایه باکالیت

  سرپیچ و کلید با پایه باکالیت

 • پایه و میله

  پایه و میله

 • ژیروسکوپ روی پایه

  ژیروسکوپ روی پایه

 • رئوستای ایستاده

  رئوستای ایستاده

 • رئوستا

  رئوستا

 • رئوستا روپوش دار 100 اهمی

  رئوستا روپوش دار 100 اهمی

 • دیسک هارتل

  دیسک هارتل

 • صفحه کلمپ

  صفحه کلمپ

 • سیم پیچ تک حلقه و چند حلقه

  سیم پیچ تک حلقه و چند حلقه

 • سولونوئید و آهنربای الکتریکی

  سولونوئید و آهنربای الکتریکی

 • سنومتر 80سانت

  سنومتر 80سانت

 • دستگاه آزمایش سطح شیبدار

  دستگاه آزمایش سطح شیبدار

 • سری بوبین

  سری بوبین

 • فشار سنج مایعات

  فشار سنج مایعات

 • عدسی محدب

  عدسی محدب

 • ضریب انبساط طولی با میکرومتر عقربه ای

  ضریب انبساط طولی با میکرومتر عقربه ای

 • صفحه نیوتن

  صفحه نیوتن

 • کالریمتر ژول

  کالریمتر ژول

 • کره های الکتریسیته ساکن

  کره های الکتریسیته ساکن