• صفحه 1
 • پتانسومتر 1کیلواهم

  پتانسومتر 1کیلواهم

 • ولتامتر هوفمان با الکترود کربن

  ولتامتر هوفمان با الکترود کربن

 • ارتعاشات طولی و عرضی الکتریکی

  ارتعاشات طولی و عرضی الکتریکی

 • استوانه ارشمیدوس

  استوانه ارشمیدوس

 • استریوسکوپ

  استریوسکوپ

 • الکتروفورز با قطعه پوست

  الکتروفورز با قطعه پوست

 • الکتروسکوپ عقربه ای

  الکتروسکوپ عقربه ای

 • انبساط طولی سه میله ای

  انبساط طولی سه میله ای

 • انواع پایه

  انواع پایه

 • انواع قرقره

  انواع قرقره

 • آونگ دو طرفه کانر

  آونگ دو طرفه کانر

 • آونگ بارلو

  آونگ بارلو

 • آونگ الکتریکی با میله لاکی و شیشه ای

  آونگ الکتریکی با میله لاکی و شیشه ای

 • آزمایش دود حرکت برانی

  آزمایش دود حرکت برانی

 • انواع گیره

  انواع گیره

 • آتالوار -تخته تشریح

  آتالوار -تخته تشریح

 • انواع کپسول

  انواع کپسول

 • دستگاه بویل ماریوت

  دستگاه بویل ماریوت

 • برد آزمایشهای الکتریسیته جاری

  برد آزمایشهای الکتریسیته جاری

 • بادنما و بادسنج

  بادنما و بادسنج